Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2561
             วันที่ 21 กุมภาพันธ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรจากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ คือ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มสุกร, สพ.ญ.มณิชญา ประชุม สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ, และ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มไก่ ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี