Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และครู ผู้ควบคุม จำนวน 48 คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้