Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานครบรอบ 40 ปี
 “คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดงานครบรอบ 40 ปี “คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ
และบริการสุขภาพสัตว์ บริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557