Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เจ้าหน้าที่สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ
             วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ เรื่อง การบริหารและดำเนินงานศูนย์ภายใต้ส่วนงาน (ศูนย์วิจัยและบริการทางสัตวศาสตร์) ณ ห้องประชุม 2209 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี