Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
             ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อ.ยุทธนา สุนันตา และบุคลากรของคณะฯ นำนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงสัตว์และการสุขาภิบาลโรค โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เป็นวิทยากร และได้ทำวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย แบลคเลค คอบวม ให้แก่โคกระบือ ณ บ้านหาดส้มป่อย และพื้นที่โครงการหลวงแม่แพะ และทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว วัคซีนฝีดาษสัตว์ปีก ปรับปรุงบ่อไบโอแก๊ส ณ บ้านหาดส้มป่อย พร้อมทั้งได้ปรับปรุงคอกสุกรและสัตว์ปีก ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่