Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ
             วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก (นายศราวุธ นามวงศ์ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงใหม่, นายชัยยา มะลิดา จากบริษัท เบรทาโกร จำกัด, นายสุทธิวัฒน์ วียะศรี ประธานเครือข่าย Young Smart Farm และนายชาคริต ชูทอง ผู้ประกอบการทางด้านประมง) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom online