Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการอบรม “การปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์”
             วันที่ 13 ธันวาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรม “การปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์” ให้กับเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์, หน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์, นักเรียน, นักศึกษา, นักวิชาการ และศิษย์เก่า โดยมี ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน บรรยายในหัวข้อ “หลักการปลูกพืชอินทรีย์”, อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก บรรยายในหัวข้อ “หลักการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์อินทรีย์” คุณพรพรรณ สุทธิแย้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “การปลูกถั่วเหลืองในระบบอินทรีย์” และจัดเสวนา เรื่อง “การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลืองอินทรีย์” โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกจริง เป็นผู้ร่วมเสาวนา และ รศ.ดร. จักรพงษ์ พวงงามชื่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่