Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
             วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และนักวิชาการสัตวบาล นายครรชิต ชมภูพันธ์ นำทีมนักศึกษาสัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) บริเวณหน่วยความเป็น เลิศด้านการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธ์ข้าว อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา โดยมี ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง ได้ประสานงานมายังคณบดี โดยขอความอนุเคราะห์มาในครั้งนี้