Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการโคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน ณ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
             ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ภายในกิจกรรมประกอบด้วยภาคการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้และทักษะการป้องกันรักษาฟื้นฟูโค-กระบือที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมปีสกิน” และภาคปฏิบัติได้แก่ การสังเกตสุขภาพสัตว์, การบังคับสัตว์เพื่อจัดการสุขภาพ, การตรวจวัดไข้, การตรวจชีพจร, การตรวจการหายใจ, การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน และการติดตามรักษาสัตว์ ณ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยนักศึกษาสัตวบาลอาสาในโครงการ โดยมีนักศึกษาสาขาโคนม-โคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นโคบาลอาสาในโครงการ 7 คน ได้แก่ นายจิรายุ แสงแก้ว, นายพงษ์ศักดิ์ จุฬา, นายเพิ่มศักดิ์ เฟื่องฟูลอย, นางสาววราภรณ์ ทะวิลา, นางสาวอชิรญา เกาะแก้ว, นายนายอภิสิทธิ์ ใคร้เชียงคำ และนายอนุสรณ์ นุ้ยเมือง