Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ดำเนินงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) ณ บ้านแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ (นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล, นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล, นางดาริน ชมภูพันธ์ นักวิชาการศึกษา และนายปริญญา วงศ์จักร์ นักวิชาการศึกษา) .ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2564 โดยกิจกรรมได้แก่ ประชุมหารือร่วมกับทีมงานฯ ในการวางแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งสรุปความก้าวหน้าในงานของแต่ละฝ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์, ฝ่ายปศุสัตว์ และฝ่ายการท่องเที่ยว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์, ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศ โดยได้รับความร่วมมือจากนายเลเหม่ ศิลป์มิตรภาพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านกิ่วโป่ง และนายวีระ เชื้อสุจริตไพบูลย์ เจ้าพนักงานการเกษตรหน่วยจัดการต้นน้ำแม่แจ่มน้อย ณ ป่าต้นน้ำห้วยหอย บ้านกิ่วโป่ง เพื่อสำรวจและจัดทำแผนที่นำเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ, อบรมหัวข้อ “การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ” ให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดยได้รับความร่วมมือจาก นายเสน่ห์ สิทธิคงตั้ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผักอินทรีย์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่