Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ค่ายพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์
             สพ.ญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายครรชิต ชมภูพันธ์ และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ จำนวน 73 คน ออกค่ายพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 โดยจัดอบรมให้แก่เกษตรกรในหัวข้อ “การทำวัคซีนสำหรับปศุสัตว์” และสร้างโรงเรือนสำหรับสัตว์ปีก ณ โรงเรียนรัปปาปอร์ต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่