Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
             วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรของคณะฯ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Module” ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้