Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ ทำการสำรวจและดำเนินการเก็บข้อมูล โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง
             วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) ณ ตำบลแจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานคณาจารย์และบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ ทำการสำรวจและดำเนินการเก็บข้อมูล ในหมูบ้านได้แก่ หมู่บ้านขุนแม่ละอุป, หมู่บ้านกิ่วโป่ง, หมู่บ้านแจ่มหลวง, หมู่บ้านนาเกล็ดหอย, หมู่บ้านแม่ละอุปและหมู่บ้านกิ่วโป่ง รวมถึงการจัดอบรม “การทำฟางหมักปุ๋ยยูเรีย หรือฟางอบยูเรีย หรือฟางปรุงแต่ง” โดยมีนายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายกิตติพงษ์ ทิพยะนักวิชาการสัตวบาลเป็นวิทยากร ให้แก่เกษตรที่สนใจ รวมถึง การอบรม เรื่อง “การทำบัญชีครัวเรือน” โดยมี อาจารย์อดิศร สิทธิเวช อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการอบรม ให้แก่ผู้ประสานงานโครงการฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจต่อไป