Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง
             วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเลี้ยงโคเนื้อ การผลิตโคขุนเพื่อสร้างอาชีพ ให้แก่ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตเทศบาลตำบลขี้เหล็ก โดยมี ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง และ ดร.จุฬากร ปานะถึก พร้อมทีมงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโคเนื้อ-โคขุน การจัดการด้านอาหารสำหรับโคเนื้อ และการแนะนำพืชอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการทำฟางหมักยูเรีย การทำหญ้าหมักอย่างง่าย และการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลโดยใช้ท่อนพันธุ์ เพื่อพัฒนาผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตเทศบาลตำบลขี้เหล็ก ให้มีการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้น ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่