Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพเกษตรกรและผู้นำชุมชน ด้านการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ รุ่นที่ 1
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพเกษตรกรและผู้นำชุมชน ด้านการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ เรื่อง “หลักการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์” เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศูนย์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียฟาร์มปศุสัตว์” และมี ผศ.ดร.อภิชัย เมฆบังวัน บรรยายและอภิปรายหัวข้อ “หลักการพื้นฐานการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์และการบำบัด”, “อภิปรายและปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียจากฟาร์มสุกร, สัตว์ปีก และโคนม” และ ดร.วินัย โยธินศิริกุล บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์กับมลภาวะจาการเลี้ยงสัตว์”, “ลักษณะของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์และปริมาณของเสีย” และ “กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์”