Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม Journal club ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
             วันที่ 27 ธันวาคม 2563 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม Journal club ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกการนำเสนอบทความวิชาการผ่านสื่อสารสนเทศ คิดวิเคราะห์ผลการวิจัยจากบทความวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกับคณาจารย์ของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี