Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ค่ายสัตวศาสตร์จิตอาสา
             สพ.ญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ทิพยะ,นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ ออกค่ายสัตวศาสตร์จิตอาสา พัฒนาโรงเรือนบ้านขุนแปะ โครงการแป๋งบ้านสร้างเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2560 โดยได้ปรับปรุงคอกหมูหลุม ทำค้างปลูกเสาวรส และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่