Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมวิชาการสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
             วันที่ 21 ธันวาคม 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการฯ ในหัวข้อ “Smart Agriculture กับทางออกของภาคเกษตรไทย” โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), คุณพาโชค พิมเลขา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชคอินเตอร์เทค จำกัด, รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยาย และ รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้สรุปและตอบข้อคำถามร่วมกับวิทยากรจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้