Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการเนื้อโคคุณภาพ การตัดแต่ง และการตลาดเชื่อมโยงเนื้อคุณภาพ”
             วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการเนื้อโคคุณภาพ การตัดแต่ง และการตลาดเชื่อมโยงเนื้อคุณภาพ” ให้แก่อบรมเกษตรกร โดยครั้งนี้ได้จัดอบรม (ครั้งที่ 4) ณ สหกรณ์โคนมบ้านป่าตึงห้วยหม้อ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 28 มิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 5) จัดอบรมณ ณ สหกรณ์ โคนมแม่ออน จำกัด ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน เชียงใหม่