Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมหารือ “ร่าง” หลักสูตร ทษ.บ. สัตวศาสตร์
             วันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนดลยี จัดประชุมหารือ “ร่าง” หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี