Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกทักษะระยะสั้นในหัวข้อ “Swine and poultry production and processing”
             วันที่ 21 กันยายน 2561 ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์ฯ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับอาจารย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 6 คน ที่เข้าร่วมฝึกทักษะระยะสั้นในหัวข้อ “Swine and poultry production and processing” โดยมีคณาจารย์ของคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2561 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้