Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ฝึกอบรมการจัดการการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการทำอาหารหมัก
             วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผศ. ดร.ประภากร ธาราฉาย หัวหน้าโครงการการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง, ผศ. ดร.ทองเลียน บัวจูม หัวหน้าโครงการการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ และคณะในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ และพื้นที่โครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการการเลี้ยง ไก่พื้นเมือง การสุขาภิบาล การผลิตอาหารไก่พื้นเมือง และการทำอาหารหมัก ให้แก่เกษตรกร ณ อ.จอมพระ จ. สุรินทร์