Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
             วันที่ 4 กันยายน 2558 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประดน จาติกวนิช ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย(ด้านสังคมศาสตร์) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยฯ 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ