Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี