Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
             วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะยกระดับฝีมือในสายอาชีพตัดแต่งเนื้อสัตว์ (Butcher) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-25 มีนาคม 2567 ณ ห้องเรียน AT1421 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี