Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม Journal club
             วันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมกิจกรรม Journal club (ครั้งที่ 3) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกการนำเสนอบทความวิชาการผ่านสื่อสารสนเทศ คิดวิเคราะห์ผลการวิจัยจากบทความวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกับคณาจารย์ของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี