Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
             วันที่ 26 ธันวาคม 2563 บุคลากร และนักศึกษา(นางสาวกรรณิการ์ กาศรี, นายจิรวัฒน์ กันธะจักร, นางสาวชนิกาญจน์ เกี๋ยงหนุน,นายฐิติชัย โพธิ์กลาง, นายดำรงพล รุผักชี, นายทศรุทา สลุงแก้ว, นางสาวทิวารัตน์ ใจรัก, นายธนาธร เนินชัด, นายธีระ คำสุดที, นายนฤเบศ แคล้วคลาด, นายพรพรหม สืบกระพันธ์, นายภูมินทร์ อ่อนจันทร์, นางสาวมาริศรา มะลิอ่อง, นางสาวรุจิรา ตั้งเมธากุล)ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับ โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณโรงเรียนวัดวิเวกวนาราม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่