Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษ “การผลิตไก่กระดูกดำพันธุ์ไทยชินครบวงจร”
             วันที่ 19 มีนาคม 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การผลิตไก่กระดูกดำพันธุ์ไทยชินครบวงจร” ให้กับนักศึกษาที่เรียนในวิชา สศ 240 หลักการเลี้ยงสัตว์ โดยมี คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด เจ้าของฟาร์ม รัตนวรรณฟาร์ม ไก่กระดูกดำ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 1413 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี