Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมการฝึกอบรมการผสมเทียมโค
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการผสมเทียมโค รุ่นที่ 2 เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559 ณ อาคารปฏิบัติการ สัตว์ปีกและสุกร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายสัตวแพทย์ศร ธีปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อโค โครงการหลวงอินทนนท์ กรมปศุสัตว์, คุณสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, คุณอภิวัฒน์ สงวน เจ้าพนักงานกรมปศุสัตว์, คุณศิริพงศ์ คงชุ่ม ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเลี้ยงโค และ ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย