Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการผลิตเนื้อสุกรและการตัดแต่งให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด”
             วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับผู้ประกอบการในภาคเหนือที่มีโรงงานชำแหละและตัดแต่ง เรื่อง “กระบวนการผลิตเนื้อสุกรและการตัดแต่งให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด” ณ บริษัท บุญมีฟาร์ม จังหวัดอุตรดิตถ์