Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ต้อนรับคณะดูงานทางด้านอาหารสัตว์
             วันที่ 21 มิถุนายน 2562 อ.ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรของคณะฯ ให้ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานทางด้านอาหารสัตว์ เพื่อดูความพร้อมในการทำการวิจัยทางด้านอาหารสัตว์ ณ ห้องประชุม 1213 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี