Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาประเทศภูฎาน รับใบประกาศนียบัตร
             วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะฯ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาประเทศภูฎาน
จำนวน 2 คน คือ Mr.Sonam Norbu สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนม- โคเนื้อ และ Mr.Chencho Tshering สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง AT1207 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี