Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2565
             วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อแสดงถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี