Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ จัดอบรม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) แจ่มหลวง
             วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (MJU2T) ณ บ้านแจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานคณาจารย์และบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดอบรมเรื่องการจัดการบ้านต้นแบบด้านปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรและชาวบ้านที่สนใจ ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วย อบรมเรื่อง “การเลี้ยงไก่และการจัดการการฟักไข่” โดยนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล เป็นวิทยากร, อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงสุกรและการออกแบบสูตรอาหารสำหรับสุกรที่เลี้ยงในพื้นที่สูง” โดย นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล เป็นวิทยากร, อบรมเรื่อง “การเลี้ยงโคกระบือและการจัดการอาหารโคกระบือในช่วงฤดูแล้ง” โดย นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ เป็นวิทยากร และอบรมเรื่อง “โรคและการสุขาภิบาลโรคปศุสัตว์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการฯ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่