Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้”
             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้” น้อมเกล้าฯ จัดขึ้นเพื่อสนองตามพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก และทรงห่วงใยปัญหาโรคระบาดพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันกำจัดโรคนี้ โดยมี นายมงคล ศรีจันทร์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, นายมงคล สิทธิรักษ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ออน, นายนรินทร์ นวีภาพ สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันทราย, นายณรงค์ แก่นแก้ว นายสัตวแพทย์ (แม่แฝกใหม่สัตวแพทย์), นายทินกร ขจรศรี เจ้าพนักงงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด, นายกฤษฎาพงศ์ มั่งมูล เจ้าพนักงานสัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ริม, นายไพสิฐ ศรีพรม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด, นายวรรณธพงษ์ นันวิยะ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด, นางสาวธัญลักษณ์ ไกรยาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันทราย, อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ นำนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ ที่ผ่านการอบรมการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว และทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ ควบคุม ลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ลดอัตราการเสี่ยงของการเจ็บป่วยของนักศึกษาและบุคลากรจากสุนัขจรจัดในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการสัตว์ปีกและสุกร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการให้บริการครั้งนี้มีสุนัขและแมวที่เข้ารับบริการ จำนวนทั้งหมด 43 ตัว