Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
             วันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 3 และ 4 ปี เทียบเข้าเรียน โดยได้รับเกียรติจากทีมงานปศุสัตว์อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 1413 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี