Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมโครงการฝึกอบรม โครงการฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ในหัวข้อ “การเลี้ยงและจัดการฟาร์มสุกร”
             วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ในหัวข้อ “การเลี้ยงและจัดการฟาร์มสุกร” เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.จำรูญ มณีวรรณ บรรยายหัวข้อ “การจัดการสุกรพันธุ”, นายกิตติพงษ์ ทิพยะ บรรยายหัวข้อ “วัตถุดิบและการผสมอาหารสุกร, ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ บรรยายหัวข้อ “โรคและการสุขาภิบาลฟาร์มสุกร และ การจัดการฟาร์มเพื่อรับมือ ASF” และ ผศ.ดร.อภิชัย เฆมบังวัน บรรยายหัวข้อ “การผสมเทียมสุกร”