Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน”
             วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 บุคลกรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมอบรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “ การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน “ ณ ห้องประชุม D206 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) โดย มีวิทยากรคือ คุณพีระรักษ์ พิชญกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ผู้จัดการหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ พลังของการจัดการ The power of management ในเวลา 09.30-12.00 น. และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ลีนไคเซ็น ในเวลา 13.30-16.30 น.