Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ติดตามผลในการดำเนินโครงการการยกระดับการผลิตไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมูลค่าสูงเพื่ออุตสาหกรรม Northern Thailand food Valley
             วันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปติดตามในการดำเนินโครงการการยกระดับการผลิตไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมูลค่าสูงเพื่ออุตสาหกรรม Northern Thailand food Valley นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ, นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล, นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก, อาจารย์ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ และทีมงานนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งการดำเนินงานได้แก่ การทำข้อมูลผลผลิตการปฏิบัติงานและอบรมในหัวข้อ “การจัดการเลี้ยงสัตว์ การจัดการอาหาร การป้องกัน-รักษาโรค” และวางแผนเตรียมโรงเรือนสำหรับผลิตสูตรอาหาร ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำ อำเภอไชยปราการ, ธิชพล ฟาร์ม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ ฟาร์มสุข (Farm Suk) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย