Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการอบรมสัมมนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์
             วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ ให้กับเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, นักเรียน, นักศึกษา, นักวิชาการ และศิษย์เก่าคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งโรจน์ มณี บรรยายเรื่อง “หลักการปลูกพืชอินทรีย์”, อาจารย์ ดร.วีรพันธ์ กันแก้ว บรรยายเรื่อง “หลักการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลือง”, คุณพรพรรณ สุทธิแย้ม บรรยายเรื่อง “การปลูกถั่วเหลืองในระบบอินทรีย์”, นายโยธิน นันตา บรรยายเรื่อง “ขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตของโครงการอาหารสัตว์อินทรีย์” และจัดเสวนา เรื่อง “การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์และถั่วเหลืองอินทรีย์” โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกจริง เป็นผู้ร่วมเสาวนา และ อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สหกรณ์นิคมแม่แตง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่