Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
             ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ลงพื้นที่อบรมสาธิตการผสมสูตรอาหารสัตว์ และติดตามความก้าวหน้าการเลี้ยงไก่กระดูกดำ กับเกษตรกรเครือข่าย จำนวน 180 คน ณ ที่ทำการหมู่บ้านกันเต็ล ตำบลจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 13 หมู่บ้าน และ เกษตรกรจากตำบลตาตุ่ม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 หมู่บ้าน และได้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่กระดูกดำในโครงการของบ้านโคกไทรงาม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ พร้อมทั้งได้จัดอบรมให้กับเกษตรกร ณ หมู่บ้านศรีพัฒนา ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายกลุ่มใหม่ที่ทางโครงการยังไม่เคยเข้ามาทำการอบรมให้ โดยมีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 30 คน ในระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2561