Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2558
             วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2558 ณ อาคารสัตว์ปีกและสุกร คณะสัตวศาสตร์ฯ เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน บุคลากร และนักศึกษา ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันทำกระทงจากใบตอง และการแข่งขันโคมไฟประดับตามแบบฉบับของชาวล้านนา