Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
             วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อม และวางแผนเลือกสาขาวิชาเอกที่เหมาะสมกับตนเอง โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่า จาก 4 วิชาเอก คือ สัตว์ปีก, การผลิตสุกร, โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว์ มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรู้ทางวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์และแนวทางในการวางแผนการเรียนในสาขาวิชาสัตวศาสตร์” ณ ห้องประชุมใหญ่ 2204 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ง