Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่กิจกรรมอบรมในโครงการโคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน จ.ลำปาง
             วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายศร ธีปฏิมากร จากปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้และทักษะการป้องกันรักษาฟื้นฟูโค-กระบือที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมปีสกิน” ภายใต้โครงการ “มข. โคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน”ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในกิจกรรมส่วนของวิทยากรโดย ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ได้อบรมภาคบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการด้านอาหารในภาวะโรคระบาดลัมปีสกิน” และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กลยุทธ์การจัดการด้านอาหารในภาวะโรคระบาดลัมปีสกิน” พร้อมทั้งมอบแร่ธาตุก้อนและเทอร์โมมิเตอร์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดยมีนักศึกษาสาขาโคนม-โคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นโคบาลอาสาในโครงการ จำนวน 7 คน ได้แก่ นายจิรายุ แสงแก้ว, นายพงษ์ศักดิ์ จุฬา, นายเพิ่มศักดิ์ เฟื่องฟูลอย, นางสาววราภรณ์ ทะวิลา, นางสาวอชิรญา เกาะแก้ว, นายนายอภิสิทธิ์ ใคร้เชียงคำ และนายอนุสรณ์ นุ้ยเมือง