Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
             วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา อาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง กรรมการผู้จัดการบริษัทเครือเบทาโกร, อ.ประมวล เดชคง อาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และ น.ส.ชณุดี แสบงบาล ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี