Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาภายในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และนักวิชาการสัตวบาล(นายอภิชาติ หมั่นวิชา, นายกิตติพงษ์ ทิพยะ และนายครรชิต ชมภูพันธ์) นำทีมนักศึกษาสัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ และฟาร์มของคณะ ได้แก่ ฟาร์มสัตว์ปีก, ฟาร์มสุกร, และฟาร์มโคนม-โคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 12 มกราคม 2565