Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
             วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้นำเสนอชี้แจงแผนการเรียนการสอนการ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การทำวิทยานิพนธ์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดจนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี