Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจามจุรี กันคำ
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ คุณจามจุรี กันคำ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานประเภท “บรรยาย” ผลงานเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลาสวยงามเสริมเมือกไส้เดือน (Eudrilus eugeniae)" โดยมีอาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้