Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ศึกษาดูงานด้านการจัดการโคนมและโคเนื้อ และรับมอบใบประกาศนียบัตร
             วันที่ 17 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล นำผู้เข้าร่วมโครงการ Tentative Dual Study program จำนวน 17 คน จาก Department of Animal Science, Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด และฟาร์มโคขุนของคุณดวงแก้ว บุญเลิศ จังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ Tentative Dual Study program โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้