Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จำนวน 37 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้